Java常用的八种排序算法与代码实现

图片[1]-Java常用的八种排序算法与代码实现-遇见博客

1.直接插入排序

经常碰到这样一类排序问题:把新的数据插入到已经排好的数据列中。

将第一个数和第二个数排列,随后组成一个井然有序编码序列
将第三个数插进进来,组成一个新的井然有序编码序列。
对第四个数、第五个数……直至最终一个数,反复第二步。
要怎么写写出编码:
最先设置插进频次,即循环系统频次,for(inti=1;i设置插进数和获得早已安排好编码序列的最终一个数的十位数。insertNum和j=i-1。
从最终一个数刚开始往前循环系统,假如插进数低于当今数,就将当今数向后挪动一位。
将当今数置放到空着的部位,即j+1

代码实现如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<span class=”token keyword”>public</span> <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>insertSort</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> a<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>int</span> length<span class=”token operator”>=</span>a<span class=”token punctuation”>.</span>length<span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//数组长度,将这个提取出来是为了提高速度。</span>
<span class=”token keyword”>int</span> insertNum<span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//要插入的数</span>
<span class=”token keyword”>for</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> i<span class=”token operator”>=</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>;</span>i<span class=”token operator”>&lt;</span>length<span class=”token punctuation”>;</span>i<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span><span class=”token comment”>//插入的次数</span>
insertNum<span class=”token operator”>=</span>a<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//要插入的数</span>
<span class=”token keyword”>int</span> j<span class=”token operator”>=</span>i<span class=”token operator”>-</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//已经排序好的序列元素个数</span>
<span class=”token keyword”>while</span><span class=”token punctuation”>(</span>j<span class=”token operator”>&gt;=</span><span class=”token number”>0</span><span class=”token operator”>&amp;&amp;</span>a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>&gt;</span>insertNum<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span><span class=”token comment”>//序列从后到前循环,将大于insertNum的数向后移动一格</span>
a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token operator”>+</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>=</span>a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//元素移动一格</span>
j<span class=”token operator”>–</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token operator”>+</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>=</span>insertNum<span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//将需要插入的数放在要插入的位置。</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
 

2.希尔排序

对于直接插入排序问题,数据量巨大时。

将数的数量设成n,取单数k=n/2,将下标误差为k的书分成一组,组成井然有序编码序列。
再取k=k/2,将下标误差为k的书分成一组,组成井然有序编码序列。
反复第二步,直至k=1实行简易插入排序。
怎样写出编码:
最先明确分的几组。
随后对组里原素开展插入排序。
随后将length/2,反复1,2步,直至length=0才行。

代码实现如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<span class=”token keyword”>public</span>  <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>sheelSort</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> a<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>int</span> d  <span class=”token operator”>=</span> a<span class=”token punctuation”>.</span>length<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>while</span> <span class=”token punctuation”>(</span>d<span class=”token operator”>!=</span><span class=”token number”>0</span><span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
d<span class=”token operator”>=</span>d<span class=”token operator”>/</span><span class=”token number”>2</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>for</span> <span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> x <span class=”token operator”>=</span> <span class=”token number”>0</span><span class=”token punctuation”>;</span> x <span class=”token operator”>&lt;</span> d<span class=”token punctuation”>;</span> x<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span><span class=”token comment”>//分的组数</span>
<span class=”token keyword”>for</span> <span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> i <span class=”token operator”>=</span> x <span class=”token operator”>+</span> d<span class=”token punctuation”>;</span> i <span class=”token operator”>&lt;</span> a<span class=”token punctuation”>.</span>length<span class=”token punctuation”>;</span> i <span class=”token operator”>+=</span> d<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span><span class=”token comment”>//组中的元素,从第二个数开始</span>
<span class=”token keyword”>int</span> j <span class=”token operator”>=</span> i <span class=”token operator”>-</span> d<span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//j为有序序列最后一位的位数</span>
<span class=”token keyword”>int</span> temp <span class=”token operator”>=</span> a<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//要插入的元素</span>
<span class=”token keyword”>for</span> <span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token punctuation”>;</span> j <span class=”token operator”>&gt;=</span> <span class=”token number”>0</span> <span class=”token operator”>&amp;&amp;</span> temp <span class=”token operator”>&lt;</span> a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span> j <span class=”token operator”>-=</span> d<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span><span class=”token comment”>//从后往前遍历。</span>
a<span class=”token punctuation”>[</span>j <span class=”token operator”>+</span> d<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>=</span> a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//向后移动d位</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
a<span class=”token punctuation”>[</span>j <span class=”token operator”>+</span> d<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>=</span> temp<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
 

3.简单选择排序

常用于取序列中最大最小的几个数时。

(假如每一次较为都互换,那麼就是说互换排列;假如每一次较为完一个循环系统再互换,就是说简单选择排序。)
遍历全部编码序列,将最少的数放到最前边。
遍历剩余的编码序列,将最少的数放到最前边。
反复第二步,直至仅剩一个数。
怎样写出编码:
最先明确循环系统频次,而且记牢当今大数字和位置定位。
将位置定位后边全部的数与当今大数字开展比照,小数赋值给key,并记牢小数的部位。
核对进行后,将最少的值与第一个数的值互换。
反复2、3步。

代码实现如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
    <span class=”token keyword”>public</span> <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>selectSort</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> a<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>int</span> length <span class=”token operator”>=</span> a<span class=”token punctuation”>.</span>length<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>for</span> <span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> i <span class=”token operator”>=</span> <span class=”token number”>0</span><span class=”token punctuation”>;</span> i <span class=”token operator”>&lt;</span> length<span class=”token punctuation”>;</span> i<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span><span class=”token comment”>//循环次数</span>
<span class=”token keyword”>int</span> key <span class=”token operator”>=</span> a<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>int</span> position<span class=”token operator”>=</span>i<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>for</span> <span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> j <span class=”token operator”>=</span> i <span class=”token operator”>+</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>;</span> j <span class=”token operator”>&lt;</span> length<span class=”token punctuation”>;</span> j<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span><span class=”token comment”>//选出最小的值和位置</span>
<span class=”token keyword”>if</span> <span class=”token punctuation”>(</span>a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>&lt;</span> key<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
key <span class=”token operator”>=</span> a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
position <span class=”token operator”>=</span> j<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
a<span class=”token punctuation”>[</span>position<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>=</span>a<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>//交换位置</span>
a<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>=</span>key<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
 

4.堆排序

对简单选择排序的优化。

  1. 将序列构建成大顶堆。
  2. 将根节点与最后一个节点交换,然后断开最后一个节点。
  3. 重复第一、二步,直到所有节点断开。

代码实现如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<span class=”token keyword”>public</span>  <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>heapSort</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> a<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
System<span class=”token punctuation”>.</span><span class=”token keyword”>out</span><span class=”token punctuation”>.</span><span class=”token function”>println</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token string”>”开始排序”</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>int</span> arrayLength<span class=”token operator”>=</span>a<span class=”token punctuation”>.</span>length<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token comment”>//循环建堆  </span>
<span class=”token keyword”>for</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> i<span class=”token operator”>=</span><span class=”token number”>0</span><span class=”token punctuation”>;</span>i<span class=”token operator”>&lt;</span>arrayLength<span class=”token operator”>-</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>;</span>i<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token comment”>//建堆  </span>

 

<span class=”token function”>buildMaxHeap</span><span class=”token punctuation”>(</span>a<span class=”token punctuation”>,</span>arrayLength<span class=”token operator”>-</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token operator”>-</span>i<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token comment”>//交换堆顶和最后一个元素  </span>
<span class=”token function”>swap</span><span class=”token punctuation”>(</span>a<span class=”token punctuation”>,</span><span class=”token number”>0</span><span class=”token punctuation”>,</span>arrayLength<span class=”token operator”>-</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token operator”>-</span>i<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
System<span class=”token punctuation”>.</span><span class=”token keyword”>out</span><span class=”token punctuation”>.</span><span class=”token function”>println</span><span class=”token punctuation”>(</span>Arrays<span class=”token punctuation”>.</span><span class=”token function”>toString</span><span class=”token punctuation”>(</span>a<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token keyword”>private</span>  <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>swap</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> data<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> i<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> j<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token comment”>// TODO Auto-generated method stub  </span>
<span class=”token keyword”>int</span> tmp<span class=”token operator”>=</span>data<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
data<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>=</span>data<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
data<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>=</span>tmp<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token comment”>//对data数组从0到lastIndex建大顶堆  </span>
<span class=”token keyword”>private</span> <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>buildMaxHeap</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> data<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> lastIndex<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token comment”>// TODO Auto-generated method stub  </span>
<span class=”token comment”>//从lastIndex处节点(最后一个节点)的父节点开始  </span>
<span class=”token keyword”>for</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> i<span class=”token operator”>=</span><span class=”token punctuation”>(</span>lastIndex<span class=”token operator”>-</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token operator”>/</span><span class=”token number”>2</span><span class=”token punctuation”>;</span>i<span class=”token operator”>&gt;=</span><span class=”token number”>0</span><span class=”token punctuation”>;</span>i<span class=”token operator”>–</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token comment”>//k保存正在判断的节点  </span>
<span class=”token keyword”>int</span> k<span class=”token operator”>=</span>i<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token comment”>//如果当前k节点的子节点存在  </span>
<span class=”token keyword”>while</span><span class=”token punctuation”>(</span>k<span class=”token operator”>*</span><span class=”token number”>2</span><span class=”token operator”>+</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token operator”>&lt;=</span>lastIndex<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token comment”>//k节点的左子节点的索引  </span>
<span class=”token keyword”>int</span> biggerIndex<span class=”token operator”>=</span><span class=”token number”>2</span><span class=”token operator”>*</span>k<span class=”token operator”>+</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token comment”>//如果biggerIndex小于lastIndex,即biggerIndex+1代表的k节点的右子节点存在  </span>
<span class=”token keyword”>if</span><span class=”token punctuation”>(</span>biggerIndex<span class=”token operator”>&lt;</span>lastIndex<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token comment”>//若果右子节点的值较大  </span>
<span class=”token keyword”>if</span><span class=”token punctuation”>(</span>data<span class=”token punctuation”>[</span>biggerIndex<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>&lt;</span>data<span class=”token punctuation”>[</span>biggerIndex<span class=”token operator”>+</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token comment”>//biggerIndex总是记录较大子节点的索引  </span>
biggerIndex<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token comment”>//如果k节点的值小于其较大的子节点的值  </span>
<span class=”token keyword”>if</span><span class=”token punctuation”>(</span>data<span class=”token punctuation”>[</span>k<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>&lt;</span>data<span class=”token punctuation”>[</span>biggerIndex<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token comment”>//交换他们  </span>
<span class=”token function”>swap</span><span class=”token punctuation”>(</span>data<span class=”token punctuation”>,</span>k<span class=”token punctuation”>,</span>biggerIndex<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token comment”>//将biggerIndex赋予k,开始while循环的下一次循环,重新保证k节点的值大于其左右子节点的值  </span>
k<span class=”token operator”>=</span>biggerIndex<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span><span class=”token keyword”>else</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>break</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>

 

5.冒泡排序

一般不用。

将编码序列中全部原素两组较为,将较大的放到最终面。
将剩下编码序列中全部原素两组较为,将较大的放到最终面。
反复第二步,直至仅剩一个数。
怎样写出编码:
设定循环系统频次。
设定刚开始较为的十位数,和完毕的十位数。
两组较为,将最少的放进前边去。
反复2、3步,直至循环系统频次结束。

代码实现如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<span class=”token keyword”>public</span> <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>bubbleSort</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> a<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>int</span> length<span class=”token operator”>=</span>a<span class=”token punctuation”>.</span>length<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>int</span> temp<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>for</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> i<span class=”token operator”>=</span><span class=”token number”>0</span><span class=”token punctuation”>;</span>i<span class=”token operator”>&lt;</span>a<span class=”token punctuation”>.</span>length<span class=”token punctuation”>;</span>i<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>for</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> j<span class=”token operator”>=</span><span class=”token number”>0</span><span class=”token punctuation”>;</span>j<span class=”token operator”>&lt;</span>a<span class=”token punctuation”>.</span>length<span class=”token operator”>-</span>i<span class=”token operator”>-</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>;</span>j<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>if</span><span class=”token punctuation”>(</span>a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>&gt;</span>a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token operator”>+</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>{</span>
temp<span class=”token operator”>=</span>a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>=</span>a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token operator”>+</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
a<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token operator”>+</span><span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token operator”>=</span>temp<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
 

6.快速排序

要求时间最快时。

挑选第一个数为p,低于p的数放到左侧,超过p的数放到右侧。
递归的将p左侧和右侧的数都依照第一步开展,直至不可以递归。

 

代码实现如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<span class=”token keyword”>public</span> <span class=”token keyword”>static</span> <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>quickSort</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> numbers<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> start<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> end<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>if</span> <span class=”token punctuation”>(</span>start <span class=”token operator”>&lt;</span> end<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>int</span> <span class=”token keyword”>base</span> <span class=”token operator”>=</span> numbers<span class=”token punctuation”>[</span>start<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span> <span class=”token comment”>// 选定的基准值(第一个数值作为基准值)   </span>
<span class=”token keyword”>int</span> temp<span class=”token punctuation”>;</span> <span class=”token comment”>// 记录临时中间值   </span>
<span class=”token keyword”>int</span> i <span class=”token operator”>=</span> start<span class=”token punctuation”>,</span> j <span class=”token operator”>=</span> end<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>do</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>while</span> <span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token punctuation”>(</span>numbers<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>&lt;</span> <span class=”token keyword”>base</span><span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token operator”>&amp;&amp;</span> <span class=”token punctuation”>(</span>i <span class=”token operator”>&lt;</span> end<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>)</span>
i<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>while</span> <span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token punctuation”>(</span>numbers<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>&gt;</span> <span class=”token keyword”>base</span><span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token operator”>&amp;&amp;</span> <span class=”token punctuation”>(</span>j <span class=”token operator”>&gt;</span> start<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>)</span>
j<span class=”token operator”>–</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>if</span> <span class=”token punctuation”>(</span>i <span class=”token operator”>&lt;=</span> j<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
temp <span class=”token operator”>=</span> numbers<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
numbers<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>=</span> numbers<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
numbers<span class=”token punctuation”>[</span>j<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>=</span> temp<span class=”token punctuation”>;</span>
i<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>;</span>
j<span class=”token operator”>–</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span> <span class=”token keyword”>while</span> <span class=”token punctuation”>(</span>i <span class=”token operator”>&lt;=</span> j<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>if</span> <span class=”token punctuation”>(</span>start <span class=”token operator”>&lt;</span> j<span class=”token punctuation”>)</span>
<span class=”token function”>quickSort</span><span class=”token punctuation”>(</span>numbers<span class=”token punctuation”>,</span> start<span class=”token punctuation”>,</span> j<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>if</span> <span class=”token punctuation”>(</span>end <span class=”token operator”>&gt;</span> i<span class=”token punctuation”>)</span>
<span class=”token function”>quickSort</span><span class=”token punctuation”>(</span>numbers<span class=”token punctuation”>,</span> i<span class=”token punctuation”>,</span> end<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
 

7.归并排序

速度仅次于快排,内存少的时候使用,可以进行并行计算的时候使用。

挑选邻近2个数构成一个井然有序编码序列。
挑选邻近的2个井然有序编码序列构成一个井然有序编码序列。
反复第二步,直至所有构成一个井然有序编码序列。

 

代码实现如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<span class=”token keyword”>public</span> <span class=”token keyword”>static</span> <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>mergeSort</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> numbers<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> left<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> right<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>int</span> t <span class=”token operator”>=</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>// 每组元素个数   </span>
<span class=”token keyword”>int</span> size <span class=”token operator”>=</span> right <span class=”token operator”>-</span> left <span class=”token operator”>+</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>while</span> <span class=”token punctuation”>(</span>t <span class=”token operator”>&lt;</span> size<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>int</span> s <span class=”token operator”>=</span> t<span class=”token punctuation”>;</span><span class=”token comment”>// 本次循环每组元素个数   </span>
t <span class=”token operator”>=</span> <span class=”token number”>2</span> <span class=”token operator”>*</span> s<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>int</span> i <span class=”token operator”>=</span> left<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>while</span> <span class=”token punctuation”>(</span>i <span class=”token operator”>+</span> <span class=”token punctuation”>(</span>t <span class=”token operator”>-</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token operator”>&lt;</span> size<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token function”>merge</span><span class=”token punctuation”>(</span>numbers<span class=”token punctuation”>,</span> i<span class=”token punctuation”>,</span> i <span class=”token operator”>+</span> <span class=”token punctuation”>(</span>s <span class=”token operator”>-</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>,</span> i <span class=”token operator”>+</span> <span class=”token punctuation”>(</span>t <span class=”token operator”>-</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
i <span class=”token operator”>+=</span> t<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token keyword”>if</span> <span class=”token punctuation”>(</span>i <span class=”token operator”>+</span> <span class=”token punctuation”>(</span>s <span class=”token operator”>-</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token operator”>&lt;</span> right<span class=”token punctuation”>)</span>
<span class=”token function”>merge</span><span class=”token punctuation”>(</span>numbers<span class=”token punctuation”>,</span> i<span class=”token punctuation”>,</span> i <span class=”token operator”>+</span> <span class=”token punctuation”>(</span>s <span class=”token operator”>-</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>,</span> right<span class=”token punctuation”>)</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token keyword”>private</span> <span class=”token keyword”>static</span> <span class=”token keyword”>void</span> <span class=”token function”>merge</span><span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> data<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> p<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> q<span class=”token punctuation”>,</span> <span class=”token keyword”>int</span> r<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span><span class=”token punctuation”>]</span> B <span class=”token operator”>=</span> <span class=”token keyword”>new</span> <span class=”token keyword”>int</span><span class=”token punctuation”>[</span>data<span class=”token punctuation”>.</span>length<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>int</span> s <span class=”token operator”>=</span> p<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>int</span> t <span class=”token operator”>=</span> q <span class=”token operator”>+</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>int</span> k <span class=”token operator”>=</span> p<span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>while</span> <span class=”token punctuation”>(</span>s <span class=”token operator”>&lt;=</span> q <span class=”token operator”>&amp;&amp;</span> t <span class=”token operator”>&lt;=</span> r<span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
<span class=”token keyword”>if</span> <span class=”token punctuation”>(</span>data<span class=”token punctuation”>[</span>s<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>&lt;=</span> data<span class=”token punctuation”>[</span>t<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>)</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
B<span class=”token punctuation”>[</span>k<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>=</span> data<span class=”token punctuation”>[</span>s<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
s<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span> <span class=”token keyword”>else</span> <span class=”token punctuation”>{</span>
B<span class=”token punctuation”>[</span>k<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>=</span> data<span class=”token punctuation”>[</span>t<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
t<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
k<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
<span class=”token keyword”>if</span> <span class=”token punctuation”>(</span>s <span class=”token operator”>==</span> q <span class=”token operator”>+</span> <span class=”token number”>1</span><span class=”token punctuation”>)</span>
B<span class=”token punctuation”>[</span>k<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>=</span> data<span class=”token punctuation”>[</span>t<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>else</span>
B<span class=”token punctuation”>[</span>k<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>=</span> data<span class=”token punctuation”>[</span>s<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token keyword”>for</span> <span class=”token punctuation”>(</span><span class=”token keyword”>int</span> i <span class=”token operator”>=</span> p<span class=”token punctuation”>;</span> i <span class=”token operator”>&lt;=</span> r<span class=”token punctuation”>;</span> i<span class=”token operator”>++</span><span class=”token punctuation”>)</span>
data<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span> <span class=”token operator”>=</span> B<span class=”token punctuation”>[</span>i<span class=”token punctuation”>]</span><span class=”token punctuation”>;</span>
<span class=”token punctuation”>}</span>
 

8.基数排序

用于大量数,很长的数进行排序时。

  1. 将所有的数的个位数取出,按照个位数进行排序,构成一个序列。
  2. 将新构成的所有的数的十位数取出,按照十位数进行排序,构成一个序列。
本站提供的一切软件、教程和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。如果下载的连接失效,请留言更新,本站信息来自网络收集整理,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑或手机中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序和内容,请支持正版,购买注册,得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解!
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片